Ekspeditionslæring

[testimonial_rotator id=255]

På Svenstrup Friskole er ekspeditionslæring en vigtig del af skolens projektarbejde, og medvirker til at eleverne oplever sammenhængen mellem undervisningen og omverdenen. I løbet af et skoleår møder alle elever projektarbejde. Lige fra børnehaveklasse til afgangselever er projektarbejde en del af undervisningen og kommer til udtryk på mange måder. Vi laver alt fra små klasseprojekter, til store tværfaglige  projekter der inddrager alle elever på tværs af årgangene. Fælles for alle projekter er den gode forberedelse, inden vi drager ud i naturen og omverdenen for at undres, undersøge og reflektere.

Eleverne skal ud af klasseværelset for at undres, undersøge og reflektere

Fælles for alle projekter er den gode forberedelse inden vi drager ud i naturen og omverdenen for at undres, undersøge og reflektere. Et af formålene med at inddrage omverdenen i undervisningen er at sikre udbyttet af undervisningen, både for de boglige og for de mere praktisk orienterede elever. På denne måde sikrer vi, at eleverne bliver bevidste om egne styrker og forbedringsmuligheder, samtidig med at vi lærer dem at drage nytte af, at de som elevgruppe har mange forskellige færdigheder. Det er nemlig lige så nødvendigt at kunne bruge hænderne, som det er at kunne bruge hovedet, når der skal fremstilles produkter til en fremlæggelse eller et teaterstykke. Når vi laver de lange projekter, hvor det daglige skema er sat på pause, starter vi dagen med undervisning i matematik eller dansk, så vi fastholder elevernes fremskridt i de grundlæggende færdigheder, inden vi går over til dagens projektarbejde. I kraft af projektarbejde styrkes elevernes kompetencer indenfor projektarbejdet, dvs. opstille problemformuleringer, informationssøgning, analyse og fremlæggelse, som alle er kompetencer, der vil være nyttige i elevernes fremtidige uddannelse.

Vi inddrager lokalsamfundet og relaterer undervisningen til konkrete problemstillinger

Fra skolens start har eleverne arbejdet med projekter i lokalområdet, f.eks. ændringen af Bundsø fra drænet landbrugsjord til retableret naturområde eller industriens påvirkning af nærområdet. Eleverne lærer at stille kritiske spørgsmål og gennemskue sammenhænge f.eks. mellem natur og menneske, planer og udvikling eller forbrugsmønstre og økonomi. For at sikre den fortsatte forankring i det lokale samfund, opfordrer vi alle med interesse i Svenstrup Friskole til at komme med ideer og forslag. Samtidig bruger vi skolens naturvidenskabelige værdigrundlag til at inddrage fænomener, opdagelser og hverdagsbegivenheder til at gøre undervisningen nærværende og udfordrende. For eksempel har alle skolens klasser navn efter et stjernebillede og med udgangspunkt i de mange historier, som er tilknyttet de enkelte stjernebilleder, kan vi øge elevernes nysgerrighed overfor astronomi og historie.

Vi udvikler løbende ekspeditionslæringen så elevernes læreglæde opretholdes

Ekspeditionslæring på Svenstrup Friskole er en undervisningsform som til stadighed udvikler sig. I et tæt samarbejde med forældrene sørger vi for at holde skolen på sporet, så vi kan bevare elevernes glæde ved at lære og samtidig sikre os at vi når i mål med de færdigheder, eleverne forventes at tilegne sig i løbet af deres skoletid.

Du kan bl.a. læse mere om ekspeditionslæring på forlaget Alineas hjemmeside: http://www.blivklog.dk/Metoder/Metoder-til-undervisning/Expeditionary-Learning.aspx eller her (på engelsk): http://eleducation.org/