Værdigrundlag

Morgensamling – En god start på dagen

Vi starter altid skoledagen med morgensamling. Det gør vi, fordi vi synes, at det er vigtigt at starte i hyggeligt fællesskab.

Her starter og slutter vi altid med en sang fra den danske sangkanon, som en del af den almene dannelse.

Derefter er der fortælling, som indeholder faglige emner, der typisk strækker sig over en uge, hvor der kan arbejdes mere dybdegående. Dagens fælles beskeder gives. Hvis der er fødselsdag, fejres det med sang, og vi ønsker hinanden godmorgen, inden vi går ud i klasserne.

Morgensamling er obligatorisk undervisning. Her er forældre/bedsteforældre og andre relationer velkomne og deltager ofte.

Fagligheden - “Man skal lære noget og blive til nogen”

Faglighed vokser ud af gode relationer til lærere og klassekammerater. At have tillid og føle sig tryg. Oplevelsen af meningsfuldhed og det gode liv hænger på mange måder sammen med at mestre noget. Vi forsøger at møde alle elever med passende, faglige udfordringer. At bringe elevernes forforståelse i spil og udfordre den. Vi ønsker at fremelske nysgerrighed og umiddelbar gå-på-mod til at lære og eksperimentere. At opleve faglig udvikling fremmer læreglæden og motiverer eleverne til at udnytte deres muligheder.

Eleverne arbejder i det daglige med forskellige traditionelt trykte og skrevne medier samt med diverse programmer på digitale platforme. At tilegne sig ny viden og færdigheder kræver indimellem hårdt arbejde og kan være en frustrerende proces. I en tid med mange fristelser og udbud af underholdning vil vi gerne slå et slag for vedholdenhed. Det kræver sit af unge at give sig selv tid til at fordybe sig. Vedholdenhed og “rugbrødsarbejde” er nødvendige skridt på vejen til at blive dygtig til noget.

Et par gange i løbet af skoleåret bryder vi skemaet op for at give plads til flerfaglige projekter, hvor sproglige, naturfaglige og musiske/kreative fag kombineres. Projekterne løber typisk over en uge eller to og har et overordnet og gennemgående tema. Mindst et af projekterne har et naturfagligt fokus. Projekterne afsluttes med et produkt, der præsenteres for de andre elever, forældre, lokalsamfundet eller andre interessenter.

Vi har et naturfagligt fokus, hvor vi inspireres af principperne omkring ekspeditionslæring. Vi bruger naturen og lokalområdet i dagligdagen. Vi har naturfag fra 0. klasse og fysik/kemi fra 5. klasse. Science parken, Universe, er vores nærmeste nabo. Vi har et samarbejde med blandt andet flere forskellige undervisningsforløb.

Fællesskab – Accept, anerkendelse og respekt for det enkelte menneske, skaber grobund for fællesskab

Vi er og ønsker at forblive en lille skole med høj fællesskabsfølelse, og plads til forskellighed. Vi holder fællesskabet ved lige med morgensamlinger, fælles lejrskole hvert år og projekter på tværs af klassetrin. Vi passer på hinanden og sørger for, at alle er velkomne i fællesskabet. Blandt andet ved at have legepatrulje i frikvartererne, som inspirerer til leg og aktiviteter. Alle elever holder frikvarter sammen udenfor, hvor døren til personalestuen altid er åben, og de voksne altid er tilgængelige. Alle børn har en relation til alle voksne, og kan derfor altid føle sig trygge.

Vi opbygger tryghed og gode relationer ved at tale pænt til og om hinanden og ved at have respekt for både børn og voksne. Vi arbejder aktivt med vores kommunikation og problemløsning, herunder accepteres mobning ikke. Vi har det sjovt sammen, men respekterer hinandens grænser.
Vi plejer den gode forældrekontakt, så vi oplever sammenhæng imellem hverdagen på skolen og hjemmet. Forældre og andre relationer er altid velkomne i undervisningen, i personalestuen og på kontoret. Vi oplever, at det er VORES skole, hvor alle hjælper til med både praktiske og undervisningsrelaterede opgaver.

Personalet er ét team, som bakker hinanden op og sparrer med hinanden. Der er åbenhed og ærlighed. Man giver konstruktiv feedback, deler de gode historier og er gode til at rose hinanden. Der afholdes jævnligt personalemøder, hvor alle skolens ansatte deltager. To gange om året afholdes pædagogisk dag, hvor forældrene overtager aktiviteterne på skolen.

Præsenteret og godkendt på ordinær generalforsamling d. 30/4-2019.

Uploaded her på siden d. 4/5-2019.