Faglige Mål

De faglige mål for de enkelte fag på Svenstrup Friskole kan læses ved at følge links for de enkelte fag herunder. Generelt følger skolen de nye Forenklede Fælles Mål fra ministeriet.

Danskundervisningen ved Svenstrup Friskole følger folkeskolens trinmål og slutmål for dansk som beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

“Læs mere her” link til EMU Danmarks Læringsportal om dansk.

Undervisningen foregår i de skemalagte dansktimer samt i læsebånd for 0-5kl. som anvendes til grundlæggende træning af læsefærdigheder.

Vi anvender både digitale og bogbaserede undervisningssystemer.

Som udgangspunkt søger vi at tildele et antal lektioner til undervisning, der som minimum svarer til folkeskolens vejledende timetal.

Dansk er desuden integreret i skolens E-L-timer, hvor der lægges vægt på god sproglig og skriftlig fremstilling i forbindelse med udarbejdelse af projekter.

(E-L = Ekspeditions Læring)

Matematikundervisningen ved Svenstrup Friskole følger folkeskolens trinmål og slutmål i matematik, som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

“Læs mere her” link til EMU Danmarks Læringsportal om matematik.

Undervisningen foregår i de skemalagte matematiktimer, som anvendes til grundlæggende træning af matematiske færdigheder.

Vi anvender både digitale og bogbaserede undervisningssystemer.

Som udgangspunkt søger vi at tildele et ental lektioner til undervisning, der som minimum svarer til folkeskolens vejledende timetal.

Matematik er desuden integreret i skolens E-L-timer, hvor der lægges vægt på matematisk fremstilling i forbindelse med udarbejdelse af projekter.

(E-L = Ekspeditions Læring)

Undervisningen ved Svenstrup Friskole følger folkeskolens trinmål og slutmål i engelsk, som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner fra 4. klasse og op.

“Læs mere her” link til EMU Danmarks Læringsportal om engelsk.

Vi anvender både digitale og bogbaserede undervisningssystemer.

Engelsk er desuden integreret i skolens E-L-timer, hvor der lægges vægt på god sproglig og skriftlig fremstilling i forbindelse med udarbejdelse af projekter.

(E-L = Ekspeditions Læring)

 
 

Undervisningen ved Svenstrup Friskole følger folkeskolens trinmål og slutmål i tysk, som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner fra 7. klasse og op.

“Læs mere her” link til EMU Danmarks Læringsportal om tysk.

Da vi allerede starter med tysk i 4. klasse, har vi udarbejdet vores egne trinmål for 4-6. klasse. Nedenfor ses ligeledes læseplanen for tysk for 4-6. klasse.

Vi anvender både digitale og bogbaserede undervisningssystemer.

Tysk er desuden integreret i skolens E-L-timer, hvor der lægges vægt på god sproglig og skriftlig fremstilling i forbindelse med udarbejdelse af projekter.

(E-L = Ekspeditions Læring)

 

Trinmål for faget tysk 4. – 7. klassetrin

 

Svenstrup Friskole arbejder efter følgende trinmål inspireret af folkeskolens ”Trinmål for faget tysk efter 7. klassetrin” i faghæfte 17 udgivet af Undervisningsministeriet 2009:

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner, fx interesser, fritid, venner, familien og skolen.
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om nære og genkendelige emner.
 • læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om nære og genkendelige emner.
 • gennemføre små dialoger om sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog.
 • gengive hovedindholdet af en kort, let tekst i et enkelt sprog.
 • præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog.
 • skrive ord, udtryk og enkle tekster inden for nære og genkendelige emner.

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • udtrykke sig med en forståelig udtale og intonation.
 • anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner.
 • anvende de almindeligste faste udtryk og vendinger, herunder høfligheds- og omgangsformer.
 • anvende relevante lytte- og samtalestrategier i forbindelse med enkle dialoger og redegørelser.
 • anvende relevante læsestrategier i forbindelse med enkle tekster og i arbejdet med elektroniske medier.
 • kende til ordstilling og ordklasser.
 • anvende de vigtigste verber i præsens.
 • stave enkle ord og udtryk.

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • lægge mærke til ligheder mellem tysk og andre sprog.
 • gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning.
 • anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte den mundtlige kommunikation.
 • turde udtrykke sig på tysk og udnytte muligheder for at opsøge sproget i og uden for skolen.
 • anvende computeren til informationssøgning og kommunikation.
 • uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper, fx internettekster, tv-programmer og reklamer.
 • udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet.
 • vælge praktisk-musiske udtryk i forbindelse med enkle præsentationer.
 • kende til skriveprocessens faser.
 • anvende ordbøger.

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • inddrage grundlæggende geografisk og historisk viden om tysktalende lande.
 • sammenligne eksempler på tysk og dansk dagligliv og kulturer.
 • anvende tysk som kommunikationsmiddel.

Generelt

Undervisningen skal i et forløb omfatte samtlige fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Områderne er indbyrdes afhængige og bør derfor integreres i de enkelte undervisningsforløb.

Kommunikative færdigheder betegner, hvad eleverne er i stand til at foretage sig på tysk i forhold til at lytte og forstå, læse og forstå, samtale, redegøre og skrive.

Sprog og sprogbrug betegner på, hvilket sprogligt niveau eleverne kan anvende kommunikative færdigheder mht. udtale, intonation, ordforråd, struktur, strategier og sprogbrug.

Sprogtilegnelse betegner bevidstheden hos eleven om, hvordan han eller hun lærer og tilegner sig sproget og færdigheder.

Kultur- og samfundsforhold reflekterer fagets kulturformidlende indhold: de tekster, de film, den musik, den kunst og de oplevelser, som er knyttet sammen i overordnede temaer.

Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra dansk og engelsk allerede har en kunnen, viden og erfaring med at tilegne sig et sprog, dets begreber, og hvordan det bruges til at forstå omverden med.

Undervisningen foregår i en tryg atmosfære, så eleverne har lyst til at anvende det, de lærer. Det betragtes som naturligt, at eleverne laver fejl, og det er vigtigt, at eleverne får anerkendelse for deres fremskridt.

Eleverne opbygger således igennem hele forløbet deres selvtillid som sprogbrugere og deres forståelse af gode arbejds- og samarbejdsformers betydning for sprogtilegnelsen. Den enkelte elev opstiller enkle og overskuelige læringsmål, som evalueres løbende. Der skiftes mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) afhængig af emnet/indholdet og aktiviteternes art.

De sproglige aktiviteter tilrettelægges således, at eleverne møder en mangfoldighed af oplevelser og sanseindtryk, også ved hjælp af it. Praktisk musiske arbejds- og udtryksformer indgår i de sammenhænge, hvor de kan tilføre undervisningen en yderligere dimension.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger bl.a. fra dansk- og engelskundervisningen. Elevernes lyst og motivation styrkes bl.a. gennem varierede materialer og bør omfatte en variation af aldersrelevante tekster, emner og aktiviteter.

Samfundsfagsundervisningen ved Svenstrup Friskole følger folkeskolens trinmål og slutmål i samfundsfag, som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

“Læs mere her” link til EMU Danmarks Læringsportal om samfundsfag.

Undervisningen foregår i de skemalagte samfundsfags timer.

Vi anvender både digitale og bogbaserede undervisningssystemer.

Som udgangspunkt søger vi at tildele et ental lektioner til undervisning, der som minimum svarer til folkeskolens vejledende timetal.

Samfundsfag er desuden integreret i skolens E-L-timer, hvor der lægges vægt på samfundsfag i forbindelse med udarbejdelse af projekter.

(E-L = Ekspeditions Læring)

Historieundervisningen ved Svenstrup Friskole følger folkeskolens trinmål og slutmål for historie, som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

“Læs mere her” link til emu.dk fællesmål for historie.

Faget dækkes på skemaet af timerne morgensamling, Projekt/Naturfag, emneuger samt skemalagte timer. Der føres ikke til prøve i faget efter 9. klasse.

Vi anvender både digitale og bogbaserede undervisningssystemer.

Som udgangspunkt søger vi at tildele et antal lektioner til undervisning, der som minimum svarer til folkeskolens vejledende timetal.

Historie er desuden integreret i skolens E-L-timer, hvor der lægges vægt på historie i forbindelse med udarbejdelse af projekter.

(E-L = Ekspeditions Læring)

Undervisningen på Svenstrup Friskole følger vi Ministeriet for Børn og Undervisnings Fælles Mål og læseplaner for faget kristendom.

“Læs mere her” link til emu.dk fællesmål kristendomskundskab.

Faget dækkes på skemaet af timerne morgensamling, Projekt/Naturfag, emneuger samt skemalagte timer. Der føres ikke til prøve i faget efter 9. klasse.

Til morgensamling vil eleverne få kendskab til salmer. Ligeledes indgår kristendom i forbindelse med årets højtider; det være sig kendskab til højtidens salmer, fortællinger, traditioner eller opførelse af teaterstykke om højtidens begivenheder.

De større børn arbejder desuden med faget i deres projekt/naturfag, hvor eleverne fra 4.-8. klasse en gang årligt skriver en tværfaglig skriftlig opgave, hvori kristendomsfaget kan indgå.

Kristendom er desuden integreret i skolens E-L-timer, hvor der lægges vægt på kristendomsfag i forbindelse med udarbejdelse af projekter.

(E-L = Ekspeditions Læring)

Undervisningen på Svenstrup Friskole følger vi Ministeriet for Børn og Undervisnings Fælles Mål og læseplaner for faget billedkunst.

“Læs mere her” link til EMU Danmarks Læringsportal om billedkunst.

Undervisningen foregår i de skemalagte billedkunst timer.

Billedkunst er desuden integreret i skolens E-L-timer, hvor der lægges vægt på billedkunst i forbindelse med udarbejdelse af projekter.

(E-L = Ekspeditions Læring)

Naturteknologi ved Svenstrup Friskole følger folkeskolens trinmål og slutmål for naturteknologi, som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

“Læs mere her” link til EMU Danmarks Læringsportal om naturteknologi.

Som udgangspunkt søger vi at tildele et ental lektioner til undervisning, der som minimum svarer til folkeskolens vejledende timetal.

Naturteknologi varetages i faget N/T på alle årgange fra 0. – 4. klasse.

Fysikundervisningen ved Svenstrup Friskole følger folkeskolens trinmål og slutmål i fysik/kemi, som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

“Læs mere her” link til EMU Danmarks Læringsportal om fysik/kemi.

Undervisningen foregår i de skemalagte fysiktimer, som anvendes til grundlæggende træning af fysik færdigheder, undervisningen i fysik startet i 5 kl. og erstatter N/T timer.

Vi anvender både digitale og bogbaserede undervisningssystemer.

Som udgangspunkt søger vi at tildele et ental lektioner til undervisning, der som minimum svarer til folkeskolens vejledende timetal.

Fysik er desuden integreret i skolens E-L-timer, hvor der lægges vægt på naturvidenskabelig fremstilling i forbindelse med udarbejdelse af projekter.

(E-L = Ekspeditions Læring)

Geografi ved Svenstrup Friskole følger folkeskolens trinmål og slutmål for geografi, som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

“Læs mere her” link til EMU Danmarks Læringsportal om geografi.

Vi anvender både digitale og bogbaserede undervisningssystemer.

Som udgangspunkt søger vi at tildele et ental lektioner til undervisning, der som minimum svarer til folkeskolens vejledende timetal.

Geografi og biologi varetages i de fælles timer 6. til 7. årgang.

Geografi er desuden integreret i skolens E-L-timer, hvor der lægges vægt på geografisk fremstilling i forbindelse med udarbejdelse af projekter.

(E-L = Ekspeditions Læring)

Biologi ved Svenstrup Friskole følger folkeskolens trinmål og slutmål for geografi, som de er beskrevet i Fællesmålene. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

“Læs mere her” link til EMU Danmarks Læringsportal om biologi.

Vi anvender både digitale og bogbaserede undervisningssystemer.

Som udgangspunkt søger vi at tildele et ental lektioner til undervisning, der som minimum svarer til folkeskolens vejledende timetal.

Biologi og geografi varetages i de fælles timer 6. til 7. årgang.

Biologi er desuden integreret i skolens E-L-timer, hvor der lægges vægt på geografisk fremstilling i forbindelse med udarbejdelse af projekter.

(E-L = Ekspeditions Læring)

Undervisningen ved Svenstrup Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i faget musik. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplan for faget.

“Læs mere her” link til EMU Danmarks Læringsportal om musik.

På Svenstrup Friskole får eleverne musik f.eks i forbindelse med vores årlige teater-uger. Det er også skolens intention, at det bliver en tradition, at eleverne laver en koncert til sommerfesten.

Færdselslære

Svenstrup Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i det obligatorisk fag færdselslære. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplan for faget.

“Læs mere her” link til EMU Danmarks Læringsportal om færdselslære.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Svenstrup Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i det obligatorisk fag Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner for faget.

“Læs mere her” link til EMU Danmarks Læringsportal om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Uddannelse og job

Svenstrup Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i det obligatorisk fag uddannelse og job. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende læseplaner for faget.

“Læs mere her” link til EMU Danmarks Læringsportal om Uddannelse og job.